Dostawa

1. Sprzedający odpowiada za sprawne dostarczenie towaru do Klienta. Klient nie ma zatem możliwości wyboru firmy kurierskiej.
2. Kurier dostarczy zamówione produkty pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres, w terminie określonym statusem produktu.
3. Klient zostaje poinformowany o zmianie statusu zamówienia przez Sprzedającego pocztą elektroniczną.
4. Jeśli została wybrana forma płatności inna niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
5. W przypadku wyboru systemu Przelewy24 lub PayPal, wysyłka nastąpi od razu po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem.
6. Zaleca się, aby Klient, będący konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier), a w przypadku ewentualnych uszkodzeń, spisał odpowiedni protokół dostępny u przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient będący konsumentem skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym telefonicznie pod nr tel. 730770930 lub mailowo: sklep@biokoszyk.eu.

Uwaga!!! Kurier nie ma obowiązku wnoszenia towaru do domu lub mieszkania.

Reklamacje – rękojmia
1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi towaru bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.
2. W przypadku umowy zawieranej z Klientem będącym jednocześnie konsumentem, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia).
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
4. Reklamacje Klient może złożyć pisemnie lub mailowo na adres sklep@biokoszyk.eu.  Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się w zakładce KONTAKT.
5. W przypadku stwierdzenia wady, towar należy z powrotem starannie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie. Klient może wypełnić udostępniony przez Sprzedającego formularz reklamacji lub złożyć inne oświadczenie w formie pisemnej. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Klienta.
6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
- żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Niniejsze wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni, uważa się że uznał ją za uzasadnioną.
8. W przypadku, gdy towar ma wadę, Klient może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nieodpłatnie towar naprawi albo wymieni na nowy.
- ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy towar był już naprawiany lub wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru lub jego naprawy.
- w przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
- klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy towaru żądać wymiany towaru na nowy albo zamiast wymiany towaru, żądać jego naprawy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad oraz rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
- żądać wymiany towaru na nowy albo jego naprawy.
9. Sprzedający jest zobowiązany wymienić towar na nowy albo go naprawić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niegodności dla Klienta.
10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Sprzedający.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Klienta.
13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
2. W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu https://biokoszyk.eu.
3. W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z procedury gwarancyjnej, jest proszony o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej (zasady gwarancji).

Odstąpienie od umowy
1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. wysyłając pismo pocztą na adres: CKJO SUPRME Magdalena Kamińska, ul. Kokocińskiego 17, 63-600 Kępno lub korzystając z poczty elektronicznej na adres: sklep@biokoszyk.eu 
4. Jeżeli Klient prześle przedmiotowe oświadczenie pocztą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy także za pomocą poczty elektronicznej.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności bez kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie jednak żadnych opłat w związku z dokonaniem zwrotu płatności.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Zwracany towar Klient jest zobowiązany bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT", a następnie odesłać na ww. adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku umów:
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Zapisz się do naszego newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie